Меню Затваряне

Четиринадесето упражнение “МИСЛИ”

Музика: „Мисли“ – размер 3/4, 9/8, 12/8- 40 такта.
Allegretto


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента:
Мисли, право мисли.
Мисли, право мисли.
Свещени мисли за живота ти крепи.
Свещени мисли за живота ти крепи.
/последните два реда се повтарят/

Крепи,  крепи, крепи.
Свещени мисли за живота ти крепи.
/последните два реда се повтарят/


Изходно положение:
Изпълнителите са по двама, обърнати по посока на движението, с ляво рамо към центъра. Краката са прибрани, ръцете са издигнати надясно, встрани и нагоре- до 45°. Дясната ръка е обтегната, лявата е свита в лакътя, успоредна на дясната, дланите са обърнати навън. Пръстите са прибрани.

Ход на движенията:

Упражнението се състои от   три  вида движения – изпълняват се последователно три фигури.

ПЪРВА ФИГУРА   – размер ¾ – изпълняват се 6 такта на място.

1-ви такт – краката събрани, както в изходно  положение, неподвижни. При 1-во, 2-ро и 3-то време, ръцете описват низходящи дъги  пред тялото,   след което  се издигат нагоре, вляво –  до 45°. Текстът е: „Мис-ли“.

2-ри и 3-ти такт – краката – неподвижни, ръцете   описват низходящи дъги  по обратния път и  се издигат нагоре, вдясно,   както при 1-ви такт. Текстът е: „Пра-во мис-ли“. Движението на ръцете плавно и равномерно се нанася в музикалната фраза.  Следим го с периферното си зрение.

Тези движения се повтарят още веднъж – при 4-ти, 5-и и 6-и такт.

 

ВТОРА ФИГУРА –  ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД,  размер 9/8 и 12/8   – изпълняват се 8 такта.

7-и такт –  на 1-во време – стъпка с десния крак, напред; едновременно ръцете, свити в лактите на височина на слънчевия възел, като през цялото време на изпълнение на това движение се правят шест пъти движения на загребване. На 2-ро време – стъпка напред с левия крак; едновременно ръцете правят същото движение, както в първото време.

Тези движения се повтарят до края на 10-и такт -всичко 13 стъпки. Текст: „Све-ще-ни мис-ли за жи-во-та ти кре-пи“.  Правят се  13 стъпки и 13 загребвания.

Тези движения се повтарят при 11-и, 12-и, 13-и и 14-и такт. Текстът е същият.

 

ТРЕТА ФИГУРАДВИЖЕНИЕ НАПРЕД – размер 9/8 и 12/8, изпълняват се 6 такта

15 такт – при 1-во време – стъпка напред, с десния крак; едновременно ръцете се изнасят хоризонтално, встрани,а  китките са вдигнати нагоре, с длани навън. Ръцете, с леко и плавно движение в лактите и китките, се придвижват встрани, упражняват натиск навън, като че крепят нещо. Текстът е:  „Крепи“ ; На 2-ро време -стъпка напред, с левия крак, ръцете правят същите движения, както в първото време. Текстът е:  „Крепи“; На 3-то време се правят движенията на 1-во време. Текстът е:  „Крепи“.

В 15-ти такт се правят три енергични движения /тласъци/ встрани. Текстът е: „Крепи, крепи, крепи!”

16и  такт1-во време – стъпка напред,с левия крак, ръцете правят движенията на 7-и такт /движения на загребване/. 2-ро време – стъпка напред, с десния крак, ръцете правят движенията на 1-во време /движения на загребване/.

Това се повтаря до края на 17-и такт – всичко седем стъпки.  Текстът е: „Свещени мисли за живота ти крепи“.

При 18-и такт се повтарят движенията, както при 15-и такт.

На 19-и и 20-и такт се повтарят движенията, както при 16-и и 17-и такт.

В последното време, на 20-ти такт, левият крак се прибира до десния, който е стъпил напред. В последвалата пауза ръцете, успоредни една на друга, се изнасят вдясно и нагоре -до 45 градуса, както при изходното положение на упражнението. Цялото упражнение се повтаря още 20 такта, т.е. общо 40 такта.

След последния такт краката се събират, а ръцете плавно се спускат покрай тялото.

Обяснение:
Бавно движение на ръцете отдясно наляво и обратно.  После тръгване напред, с движение на ръцете като загребване и движение  встрани, като че ли се крепи нещо.

Бавните движения, които се изпълняват на място, свързват човека с умствения свят. Той започва да влиза във връзка с енергията на правата и възвишена мисъл  и тя постепенно започва да прониква в него. Тези движения внасят в човека ритъма, който   идва от областта на  разумния свят.

Кръгообразните движения на ръцете, извършвани при придвижването напред, символизират възприемане и обработване на енергията на правата мисъл, а също и разширяване на личния кръгозор.

Движението на натиск навън, с ръце, протегнати хоризонтално встрани, изразяват съхраняването на тези мисли и прилагането им в живота.

Възможни грешки при изпълнението на упражнение „Мисли”:
– в първата фигура – ръцете успоредни,с длани, обърнати една към друга;
– във втората фигура – хаотични, некоординирани движения на ръцете пред тялото;
– в третата фигура – изнасяне на ръцете встрани, без да се обтягат в лакътя.

Упражнението „Мисли” е в тоналност ре-мажор. Мажорната тоналност ни свързва с духовния свят. Цветът, в който ни потапя музиката, е портокалов. В своята по-висока октава портокаловият цвят носи вдъхновение, откровение, събужда душата, раздвижва силите в духовния свят на човека.

Упражнението „Мисли” е четиринадесетото. Учителят казва, че числото 14 е число на жертвата. Само мъдрият може да мисли, само мъдрият може да се жертва. /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.95/

ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ:

„Коя мисъл е права? – Която носи светлина, топлина и сила. Правата мисъл и правото чувство освобождават човека.” Опорни точки в природата, Планински беседи, 1942, София

„Правата мисъл е материалът, от който се гради  духовното и Божественото тяло на човека” Опорни точки в природата, Планински беседи, 1942, София

„Правата мисъл носи светлина за ума”, Святото място, МОК, 1939, София.

„В природата съществува закон на взаимодействие, на взаимопомощ. Според този закон, мисълта, която достига до човека е толкова по-права и велика, през колкото повече умове е минала. Без да се накърни нейния подтик, нейната сила и чистота. Тази мисъл е Божествена”. Влияние на светлината и тъмнината, МОК, 1937, София

„И тъй, искате ли да живеете на земята добре, всякога дръжте в ума си поне по една светла мисъл и в сърцето си – по едно светло чувство.” Святото място, МОК, 1939, София.