Меню Затваряне

Тринадесето упражнение “ТЪКАНЕ”

Музика: „Тъкане“ – размер 2/4 – 60 такта.
Andante


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента:
Всеки ден, всеки час, всякоя минута
ний сновем и тъчем най-красиви мисли,
и живот свят и чист
във душите вливаме.
Нека мир и любов в сърца ни да царува,
доброта, милосърдие в нази да живей.
Светлина и веселие навред да грей.
/последните три реда се повтарят/

Цветенцата аромат сладостен пилеят,
птичките в небесна шир
чуруликат, пеят.
И дъждецът ромоли над ниви и ливади.
Тъй и ний всеки ден, всякоя минута
ще работим, ще растем и добро ще сеем,
и в душите си красиви мисли ние да втъчем.


Изходно положение:
Всички изпълнители са наредени по двойки, обърнати по посока на движението, с лявото рамо към центъра. Изпълнителите от външния кръг правят две стъпки напред (стъпка с десния крак и прибиране на левия до него).  По този начин външният кръг се измества спрямо вътрешния, като това положение на партньорите се запазва до края на упражнението. Тялото е изправено,  краката са прибрани, ръцете   са пред гърдите, свити в лактите, с длани към земята, лактите са хоризонтално, встрани, средните пръсти се допират.

Ход на движенията
ФИГУРА ПЪРВА:

Успоредно движение на изпълнителите НАПРЕД

1-ви такт, 1-во време – стъпка напред, с десния крак,    и    едновременно ръцете се обтягат напред, после- до хоризонтално положение, встрани, с длани надолу.

2-ро време – стъпка напред , с левия крак, и едновременно ръцете се прибират в изходното положение.

Тези движения се повтарят през първите четири такта, като се правят 7 стъпки напред, а на 8-та – левият крак стъпва до десния.

ФИГУРА ВТОРА:  РАЗМИНАВАНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
Посоката на движение е встрани.
Изпълнителите продължават движението като разтварят ръцете си встрани на 1-во време и ги прибират в изходно положение на 2-ро време на такта. Кракът, с който става кръстосването, се поставя винаги пред другия. Изпълнителите, които първоначално са били във външния кръг, при разминаването винаги минават пред партньорите си.

Движение на изпълнителите от външния кръг:

5-и такт1-во време – стъпка напред и встрани,  вляво, с десния крак, който се  кръстосва   пред левия,  като едновременно ръцете се обтягат напред и встрани, до  хоризонтално положение.

2-ро време – странична стъпка, вляво, с левия крак, едновременно ръцете се прибират пред гърдите. Тялото остава обърнато по посока на движението напред.

Тези движения се повтарят в 6-ти, 7-ми и 8-ми такт и при 2-ро време на 8-ми такт левият крак се прибира до десния.

Движение на изпълнителите от вътрешния кръг:

5-и такт – 1-во време – стъпка напред и встрани,  вдясно, с левия крак, който се  кръстосва   пред десния,  като едновременно ръцете се обтягат напред и встрани, до хоризонтално положение.

2-ро време – странична стъпка, вдясно, с десния крак, едновременно ръцете се прибират пред гърдите. Тялото остава обърнато, по посока на движението, напред.

Тези движения се повтарят в 6-ти, 7-ми и 8-ми такт и при 2-ро време на 8-ми такт, десният  крак се прибира до левия.

При изпълнение на движенията на 5-и, 6-и, 7-и и 8-и тактове вътрешният кръг заема мястото на външния кръг, а външният кръг – на вътрешния, т.е. партньорите сменят местата си.

Първа и втора фигура се повтарят последователно до края на музика „Тъкане“. Първото движение – напред, се повтаря осем пъти, а второто движение – разминаване, седем пъти.

 

На 60-ти такт краката се събират, а ръцете – плавно се спускат покрай тялото.   Изпълнителите от външния кръг правят 2 крачки напред, за да се изравнят с партньора си.

В края  на упражнението изпълнителите, които първоначално са били във    вътрешния кръг, остават във външния, а изпълнителите, които първоначално са били във външния кръг, остават във   вътрешния. Това положение те запазват до края на Паневритмията.

Обяснение:
Движението на ръцете през цялото време е в хоризонталната равнина, пред тялото, до хоризонтално положение встрани, с длани винаги надолу.
При движението разминаване на партньорите, страничната стъпка, изпълнявана и от двамата партньори е еднаква, не много голяма, като се цели симетрия при движението навътре и навън.
При движението напред се правят такива стъпки, че да се получи динамика на движението, да се завърти кръга, а не да се тъпче на място.

 

Възможни грешки при изпълнението на упражнение „Тъкане”:
при движението напред – прекалено малките крачки от участниците във вътрешния кръг могат да предизвикат тъпчене на място;
при движението встрани –   увеличаването на страничната стъпка на изпълнителите, движещи се от центъра навън води до прекомерното увеличаване на разстоянието между  партньорите и нарушаване на хармонията в двойката.
При отварянето на ръцете – разгъването става във вертикалната равнина – нагоре и встрани.

Упражнението „Тъкане” изразява естествения органичен процес на съграждане в Природата.  Между Северния и Южния полюс на Земята, в постоянен кръговрат, протичат електрични и магнетични сили. Тези  сили и течения работят и в човека. Всеки орган и клетка също притежават полюси, между които циркулират електрическите и магнетичните течения. Този процес е изразен чрез кръстосаното разминаване на партньорите в това упражнение.  Хармонията настъпва,  когато вибрацията, породена от изпълнението на движенията, се свърже със силата на мисълта.

         „Туй упражнение, от една страна ни води към осъзнаване дейността на съграждащия принцип в природата и от друга страна,  то е правилен път за внасяне на хармония и ритъм в този процес, както в нас, тъй и вън от нас, в живота на човечеството.” „Паневритмия, 1938, София”

Упражнението „Тъкане” е в тоналност ре-минор. Цветът, в който ни потапя музиката е портокалов. Тонът „ре” и портокаловият цвят показват, че  в материалното поле ние се движим между огнените червени чувства и уравновесената, спокойна мисъл на жълтия цвят.

Упражнението „Тъкане” е тринадесетото. Учителят казва: „Числото 13  е вярата, че от всички тия страдания ще се освободим чрез приближаване към Господа.”

ОТ СЛОВОТО на УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ:

„Туй, което се проявява, то е човешкото сърце и човешкият ум. Още платното се тъче. Докато то е на стана и се тъче, то е тъкане. А когато този плат се изтъче, тогава душата ще се прояви, обаче, не в сегашната епоха,  а в следващата, в епохата на шестата раса,  когато двата принципа – на сърцето и на ума, или двата принципа, както сега се проявяват в мъжа и жената – дойдат в съгласие и схванат, защо са слезли на Земята.”     Учителят Петър Дънов,  Ананий и Сапфира, НБ , София, 20.11.1921г.

„Днес вие искате да поставите нова основа на живота си и трябва да мислите по въпроса какво бъдеще да си създадете. Ще градите по нов начин, с нова енергия и с подтик към нов живот.” Трите живота, том 1, 1942, София.

„Съгради дома си от нишките на Любовта; изплети го от нишките на Мъдростта; укрепи го с нишките на Истината. Сложи тогаз трапеза в дома си и покани на гости Любовта, покани на гости Истината. Стани, та им послужи, да се научиш как да живееш.”    Опорни точки в живота, Планински беседи, 1942 г., София.