Меню Затваряне

ТРЕТИ ДЯЛ от ПАНЕВРИТМИЯТА
“ПЕНТАГРАМ”

Музика: Пентаграм /Бархан Беру/, размер 2/4, 56 такта, повтаря се 5 пъти.
Andante


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента:
Ето веч идем ний, светлозарни лъчи;
Царски дар носим благ, радост, мир и любов.
Светлина и жива красота,
свобода за всичките разумни души.

Ний сме слънчеви лъчи на любовта, дошли в света,
зло да победим, мир да въдворим.

Със благост, светлина,
нежна любов
нов живот на милостта
в света да въдворим.
/целият куплет се повтаря 2 пъти/

Ето веч идем ний, светлозарни лъчи;
Царски дар носим благ, радост, мир и любов.
Светлина и жива красота,
свобода за всичките разумни души.


ПЕНТАГРАМЪТ е символ на разумния човек по пътя на неговото развитие. Човекът, изправен с ръце, протегнати в страни представлява живПЕНТАГРАМ.   Петте лъча на ПЕНТАГРАМА съответстват на петте велики добродетели: ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ПРАВДА, ИСТИНА И ДОБРОДЕТЕЛ.

ПЕНТАГРАМЪТ се играе  в кръг  на групи от по пет двойки, които се движат  и си разменят местата, като при движението си описват петолъчка, вписана в кръг. Участниците се подреждат в прави редици от по пет двойки, разположени радиално на центъра, където са музикантите.  Двойките условно се назовават Глава, Крак и Ръка на космичния човек, който   ПЕНТАГРАМЪТ символизира. Средната двойка символизира Главата на космичния човек. От двете страни на Главата са Краката, а двете крайни двойки символизират Ръцете на космичния човек.  Всяка двойка, в зависимост от това къде се намира в редицата,  съответства на една добродетел по следния начин: лявата ръка символизира ЛЮБОВТА, левият крак символизира ДОБРОДЕТЕЛТАглавата – ИСТИНАТА, десния крак – ПРАВДАТА, и дясната ръка – МЪДРОСТТАВсяка двойка преминава последователно през всички върхове на ПЕНТАГРАМА.

Цялата фигура се изпълнява пет пъти, при което всяка двойка преминава през всички върхове на ПЕНТАГРАМА.  Движението на всяка група се извършва по дъга. Участниците в двойката са един зад друг, обърнати с лице по посока на движението на кръга /обратно на движението на часовниковата стрелка/. Мъжът или този, който е бил в дясно при започване на Паневритмията е пръв  в двойката. Разстоянието между партньорите в двойката е една ръка разстояние, а между участниците в редицата – две ръце разстояние.

ПЪРВО ДВИЖЕНИЕ – РАЗГЪВАНЕ НА ПЕНТАГРАМА

Музика: мотив № 1 – 16 такта.
Текст на песента:
Ето веч идем ний, светлозарни лъчи;
Царски дар носим благ, радост, мир и любов.
Светлина и жива красота,
свобода за всичките разумни души.

Изходно положение:
Тялото е изправено, краката – прибрани, ръцете пред гърдите с длани надолу, сгънати в лактите, лактите – хоризонтално, средните пръсти се докосват.

Ход на движението:
1-ви такт: Стъпка напред, с десния крак, ръцете се разтварят хоризонтално встрани; стъпка напред, с левия крак, ръцете се връщат в изходно положение. Текст: „Ето веч…”
Това движение се повтаря от всички участници в редицата до 4-ти такт.

В края на 4-ия такт двойките КРАКА прибират левия крак до десния, а ръцете се сгъват пред гърдите в изходно положение. Текст: „-чи”. 

От 1-ви до 4-ти тактТекст: „Ето веч идем ний, светлозарни лъчи;”

Двойките КРАКА   остават в тази позиция /на място/ до разгъване на целия пентаграм – до края на 12-ти такт, движейки само ръцете си в хоризонталната равнина, както в първите четири такта.

От 5-ти до 8-ми такт –  двойките РЪЦЕ и ГЛАВА продължават движението си, като правят седем стъпки напред радиално, движейки ръцете си в хоризонталната равнина, така както е описано по-горе. Текст: „Царски дар носим благ радост, мир и любов…”

В края на 8-ми такт двойките РЪЦЕ прибират левия крак до десния и остават на място до края на  12-ти такт. Текст: „-бов”.

От 9-ти до 12-ти такт: двойката ГЛАВА продължава радиално движението си напред, прави седем стъпки  и в края на 12-ти такт  левият крак се прибира до десния. Текст: „Светлина и жива красота, свобода…”

От 13-ти до 16-ти такт се изравняват разстоянията между върховете на ПЕНТАГРАМА. Ето как това се случва в различните двойки:

В двойката ГЛАВА челният партньор, в два такта, се завърта на място надясно на 180 градуса и застава с лице към центъра наПЕНТАГРАМА. Вторият партньор от тази двойка, следвайки го минава отляво и застава зад него на една ръка разстояние. Текст: „…за всичките разумни души.”

В двойката РЪЦЕ челният партньор, се завърта на място на 90 градуса,  с лице към центъра на ПЕНТАГРАМА. Двойката, която се намира отляво, по-близо до центъра на кръга – лява РЪКА, се завърта надясно, а тази, която се намира от дясно, крайната двойка в редицата вдясно -дясна РЪКА, се завърта на ляво.  Вторият партньор в двойката следва първия като застава зад него с лице към центъра на ПЕНТАГРАМА на една ръка разстояние.  Двойката прави съответната корекция на местоположението си в ПЕНТАГРАМА, с оглед изравняване разстоянията между върховете му.

Двойките КРАКА са на място с лице към центъра на ПЕНТАРГАМА и правят съответна корекция на местоположението си вПЕНТАГРАМА, ако това е необходимо.

ВТОРО ДВИЖЕНИЕ – РАЗМИНАВАНЕ /РАЗМЯНА НА МЕСТАТА/

Музика: мотив №2 и 3 – общо 16 такта
Текст: 
Ний сме слънчеви лъчи на любовта, дошли в света,
зло да победим, мир да въдворим.
Със благост, светлина, нежна любов
нов живот на милостта
в света да въдворим.
/целият куплет се повтаря 2 пъти/

Изходно положение:
Петте двойки са с лице към центъра на ПЕНТАГРАМА. Тялото е изправено, краката – прибрани, ръцете пред гърдите с длани надолу, сгънати в лактите, лактите – хоризонтално, средните пръсти се докосват.

Ход на движението:
Движението се извършва на два етапа от по 8 такта.

От 17-ти до 24-ти такт се придвижват челните участници в двойката. Те тръгват в посока през една двойка наляво, за да заемат новото си място, а вторите партньори в двойката правят две стъпки напред /в 1 такт/  и спират. Движението на ръцете на всички участници е в хоризонталната равнина, както е описано при първото движение. Текст: „Ний сме слънчеви лъчи на любовта, дошли в света, зло да победим, мир да въдворим.”

На 24-ти такт движещите се участници застават на новото си място на една ръка разстояние от стоящия там участник.

От 25-ти до 32-ри такт става придвижването на втория участник от първоначалната двойка, който тръгва в посока наляво през една двойка, за да застане на една ръка разстояние зад първоначалния си партньор. Текст: „Със благост, светлина, нежна любов нов живот на милостта в света да въдворим.”

На 32-ри такт всички участници са лице към центъра на ПЕНТАГРАМА и това е изходното положение за следващото движение –СЪБИРАНЕ НА ПЕНТАГРАМА.

РАЗЛИЧНИ ОПИСАНИЯ при ВТОРА ФИГУРА „РАЗМИНАВАНЕ”, когато челният участник тръгва към новото си място, а вторият прави крачка напред.

Описанието в Паневритмия от 2013 г. на ИББ и Паневритмия от 1993 г. /Крум Въжаров и Мария Митовска/: „Когато те приближат определеното им място,  вторият играч от всяка двойка прави крачка напред, за да стори място на идващия играч.”

В Пътеводител за изучаване на Паневритмията на Петър Дънов, 2014 г. е отбелязано: „ПРЕПЪРЪКИ:  Същественото при ВТОРА ФИГУРА „РАЗМИНАВАНЕ”  е едновременното тръгване на двамата участници в двойката.”  И още: в 17-ти такт вторият участник в двойката прави две стъпки напред /в 1-во и 2-ро време/, за да запази върха и с това правилността на ПЕНТАГРАМА, и заема мястото на своя партньор /стр.200 от Пътеводителя/.

ДВИЖЕНИЕ ТРЕТО – СЪБИРАНЕ НА ПЕНТАГРАМА

Музика: мотив №3, 8 такта
Текст:
Със благост, светлина, нежна любов
нов живот на милостта
в света да въдворим.”

Изходно положение:
Петте двойки са с лице към центъра на ПЕНТАГРАМА. Тялото е изправено, краката – прибрани, ръцете пред гърдите с длани надолу, сгънати в лактите, лактите – хоризонтално, средните пръсти се докосват.

От 33-ти до 36-ти такт, 8 стъпки: двойките Глава и Ръце се завъртат на място по посока на движението, като първият участник в двойката Глава се завърта на 180 градуса на дясно, а вторият го следва, минавайки от лявата му страна.

В това време двойките  Крака тръгват напред и  правят 8 крачки, за да се изравнят с двойките Ръце. Текст: Със благост, светлина, нежна любов”.

 Десният Крак застава между дясната Ръка  и Главата, а левият Крак – между лявата Ръка и Главата.

От 37-ми до 40-ти такт, 8 стъпки: Четирите двойки, вече изравнени продължават  заедно движението си напред, за да се изравнят в края на 40-ти такт с двойката Глава.

Участниците отново образуват права редица, радиална на центъра, с лице по посока на движението /обратно на часовниковата стрелка/, на две ръце разстояние между двойките и една ръка разстояние между партньорите в двойката. Това е изходното положение за следващото движение:Марш на светлозарните лъчи.

ЧЕТВЪРТО ДВИЖЕНИЕ – МАРШ НА СВЕТЛОЗАРНИТЕ ЛЪЧИ

Музика: мотив №1 до „Fine”, 16 такта
Текст:
„Ето веч идем ний, светлозарни лъчи;
Царски дар носим благ, радост, мир и любов.
Светлина и жива красота,
свобода за всичките разумни души.”

Изходно положение:
Участниците образуват права редица, радиална на центъра, с лице по посока на движението /обратно на часовниковата стрелка/, на две ръце разстояние между двойките и една ръка разстояние между партньорите в двойката. Тялото е изправено, ръцете са сгънати пред гърдите, лактите са хоризонтално, с допрени средни пръсти.

1-ви такт: 1-во време: Стъпка напред с десния крак, едновременно ръцете  се разгъват и се обтягат в лактите, като  се изнасят нагоре, с длани напред. Текст: „Ето-”.

2-ро време: Стъпка напред се левия крак, едновременно ръцете, обтегнати, се свалят дъгообразно встрани с длани надолу, без да докосват тялото. Текст: „веч”.

Тези движения се повтарят до края на 56-ти такт, когато левият крак се прибира до десния, а ръцете се свалят дъгообразно до тялото. Текст: „-ши.”

Следва кратка пауза, след което участниците заемат изходно положение за ПЪРВОТО ДВИЖЕНИЕ – РАЗГЪВАНЕ НА ПЕНТАГРАМА.

Основни изисквания: При радиалното движение на групата по време на изпълнение на последното движение – Марш на Светлозарните лъчи, за да се запази връзката с центъра, дясностоящите двойки правят по-големи крачки, а лявостоящите – по-малки, всяка двойка движейки се по своята концентрична окръжност. Равнението на групата се извършва по средната двойка – Главата.

Целият цикъл се повтаря отново по същия начин пет пъти, при което всяка двойка последователно преминава през позициите Глава, Ляв и Десен Крак и Лява и Дясна Ръка. Това означава, че всяка човешка душа преминава през опитността на петте основни принципа, с които е свързан Космичният Човек: Любов, Мъдрост, Истина Правда и Добродетел. По този начин  човешката душа получава съответните опитности, които са необохдими за пълното й развитие.

Когато всички редици изпълнят петте кръга, за които говорихме, партньорите от всяка двойка се ръкуват сърдечно, защото чрез пентаграмът те са вече свързани в една свещена връзка в сърцето на Великия Космичен Човек.