Меню Затваряне

Девето упражнение “ЧИСТЕНЕ”

Музика: „Първият ден на Пролетта“ № 9 – размер 3/4 – 40 такта.
Allegro moderato


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство “Паневритмия – помагало за практически упражнения”

Текст на песента:
Първият ден на пролетта,
първият ден на радостта,
първият ден на любовта
носят сила и живот,
носят сила и живот.
/повтаря се два пъти/


Изходно положение:
Преминава се от предното упражнение към новото.
Ръцете, които са пред лицето, се приближават пред устата, върховете на
палеца, показалеца и средния пръст са събрани и се докосват, а другите
пръсти са леко отворени и заоблени, с длани, обърнати напред.

Ход на движенията:
1 -ви такт – 1 -во време – стъпка напред с левия крак; при 1 -во , 2 -ро и 3 -то време
двете ръце се разтварят хоризонтално, встрани, с длани надолу. При това
движение на ръцете се издишва през устата, с полуотворени устни и леко
духане. Текст: „Пър-ви-ят”.

2 -ри такт – 1 -во време – стъпка с десния крак напред; при 1 -во , 2 -ро и 3 -то време
ръцете се връщат по обратния път и се поставят пред устата, в изходното
положение, като при това движение се вдишва през носа. Текст: „ден на”.
Тези движения се повтарят до края на музика № 9 – 40 такта.
В последния 40-ти такт ръцете се намират пред устата.
При изпълнение на това упражнение не може да се пее.

Описание:  
Ръцете, с длани обърнати напред, са поставени точно пред устата, като върховете на палеца, показалеца и средния пръст са събрани, a останалите пръсти са заоблени и леко отворени. Палците докосват долната устна, а показалците – горната.  Ръцете се разгъват пред тялото, напред и встрани, и достигат до хоризонтално положение, встрани. При достигане на това крайно положение, раменете са неподвижни.  Пръстите се отварят, сякаш пускат семена. При разтваряне на ръцете се издишва през устата, с полуотворени устни и леко духане, като че изговарят придихателно „ху”.

Достигайки до хоризонтално положение, встрани, ръцете тръгват веднага по обратния път. При това движение  се вдишва през носа.

Движението на ръцете встрани е придружено с духане /издишване/. Духането – това е Словото, а движението на ръцете, които се разтварят встрани, представлява сеитба, посяване на Словото.

Вдишването е получаване, издишването – чистене.

Упражнението е израз на това, че разумното Слово, което се дава чрез езика, трябва да се посее. То може да се нарече още:  „внасяне на чистото Слово в живота” или  „Правилен път за внасяне на чисти мисли, чувства и постъпки в живота”.


Началото и като последствие от него, краят на това упражнение е описано различно в различните източници: 

Описаното по-горе е според описанието в Паневритмията на ИББ 2004 и 2013 г.

Общият брой на тактовете на упражнението е 40. Отварянето на ръцете хоризонтално, встрани се извършва при стъпка напред с ляв крак.

Според описанието в „Паневритмия” от 1996 г. отварянето на ръцете хоризонтално, встрани се извършва по същия начин – при стъпка напред с левия крак.

В описанието на Ярмила  Менцлова /Паневритмията 2015 г. / общият брой на тактовете е 40. Отварянето на ръцете встрани се извършва при стъпка напред с десен крак.

– В „ПЪТЕВОДИТЕЛЯ за изучаване на Паневритмията…”, 2014 г., общият брой на тактовете е 40. В 1-ви такт: „Левият крак стъпва,  а десният остава изнесен напед в шпиц, готов да стъпи. Текст:  „Пър-ви-ят”…. Горните крайници се движат хоризонтално напред… Двете ръце се събират една до друга пред устата…”

–   В „Паневритмията в автентични документи 1938-1942 г.”, 1938 г. е направено следното описание:: „1. Десният крак напред, едновременно духане и разтваряне на ръцете с дъгообразно движение в страни.

  1. Левият крак напред; едновременно ръцете се връщат по обратния път в първото положение с вдишване.”

Възможни грешки при изпълнение на упражнението „ЧИСТЕНЕ”:
– ръцете падат под нивото на раменете;
– при събиране на ръцете лактите увисват и се събират напред;
– при разтваряне ръцете не достигат до хоризонтално положение;
– отиват високо, над хоризонтално положение, или отиват нагоре и назад, зад очертанията на тялото;;
– не се обтягат в лакътя;
– при разтваряне пръстите остават свити или разпиляни /раздалечени пръсти/;
– палците стърчат встрани /не са прибрани/.

Деветото упражнение е ЧИСТЕНЕ.  Учителят казва: „Девятката показва възвишеност. Всички възвишени духове са идвали на Земята, страдали са и са работили.” Страданието и работата са свързани с процеса на вътрешно чистене. „Само чистите по сърце ще видят Бога.” Упражнението ЧИСТЕНЕ е метод на лична работа. /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.89/

Учителят е дал упражнението ЧИСТЕНЕ в тоналност ре-минор. Минорната тоналност показва, че процесът се извършва във физическото етерното и астралното тяло, като почти изцяло е насочен към живота на физическото поле…  В тази работа ние имаме подкрепата на тоналността ла-минор, на тона ла, който свързахме с тъмносиния цвят, съответно с влиянието на планетата Венера. Венера, чрез импулса на Любовта, улеснява процеса. Интуицията и прозрението, които носи тъмносиния цвят, създават благоприятна почва процесът да обхване по-високите нива на нашето съзнание. Пречистени ние се подготвяме да полетим в един по-възвишен и прекрасен свят. /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.90/

ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

„Абсолютна чистота, абсолютна светлина, абсолютна свобода трябва да съществува между вас. Това изисква Бялото Братство от всички. Нека бъде идеал на душите ви абсолютната чистота, абсолютната светлина, абсолютната истина и свобода. Стремете се към този идеал, за да решите задачата, която разумният свят ви е възложил”. „Трите живота”, т.1, ООК, 1942 г., София

„За да бъде духовно здрав, т.е. психически здрав, човек трябва да се храни с чисти мисли и чувства. Затова Христос казва: Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си. Христовата плът и кръв подразбират разумното Слово. Ако разумното Слово не проникне в човека, не стане негова плът и кръв, той не може да прояви доброто в себе си, не може да бъде духовен. Мощно нещо е Словото!” „Трите живота”, т.1, ООК, 1942 г., София